آموزشی

شخصی

سیستم حقوق و دستمزد

اهمیت سیستم:

ازانجائیکه هزینه حقوق و دستمزد مخارج مربوط به ان درصدتقریبا بالای از هزینه های هر موسسه راتشکیل می دهد .ضروری است در این سیستم

پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت به افراد واهی و سای انواع سوء استفاده ها فراهم نماید.

 

درحسابداری بهای تمام شده ،هزینه دستمزد وسهم نیروی کاری که به طور مستقیم وغیر مستقیم در تولید محصول مصرف شده است ،یکی از عوامل بهای تمام شده تولید است .

 

دستمزد تولید:دستمزد تولیدی عبارت است از وجوهی که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت یا تعهد میگردد.

 

دستمزد مستقیم:عبارت است از هزینه کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد میگردد.به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی را که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم گویند.

دستمزد غیر مستقیم :عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما درساخت محصول صرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد

سرکارگران،و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین الات اشتغال دارند

مستقیما در تولید تاثیری ندارند.

 

زمان عادی انجام کار :عبارت است از مدتی که طبق روال عادی

برای انجام کار لازم است.

 

زمان استانداردانجام کار: عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین .زمان استاندارداز طریق زمان سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت ،توقف ،تاخیرات احتمالی بدست می اید.

 

 

دوایر کنترل کننده حقوق دستمزد:

واحد های تولیدی به منظور کنترل حقوق و دستمزد و دایره حسابداری

بهای تمام شده استفاده میکند.این دوایر اطلاعات لازم جمع اوری ،ثبت،نگهداری و به مدیریت واحد های دیگرگزارش می نماید.

 

دایره کار گزینی:وظیفه عمده این دایره تهیه و تدوین ،یا اصلاح

دستورالعمل ها ،ایین نامه های استخدامی وفرم های پرسنلی می باشد .

به گونه ای با قانون کار و مقررات بیمه و تامین اجتماعی منطبق می باشد.

از وظایف دیگر این دایره ،امور مربوط به استخدام،اموزش،ترفیعات،برای کارت حضور و غیاب،مرخصیها،نقل و انتقالات ،اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین شرح وظایف و برقراری ارتباط با سازمانها واتحادیه های کارگری .

 

دایره زمان سنجی:وظیفه این دایره بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک محصول است زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می کنند.

 

دایره برنامه ریزی تولید:

این دایره قبل از شروع عملیات با استفاده از زمان استاندارد محصول

برنامه تولید را برای هر سفارش،دایره یا مرحله تولید تعیین میکند تا از این طریق امکان مقایسه و کنترل هزینه های واقعی دستمزد یا بودجه دستمزد و همچنین مقایسه ساعات واقعی با ساعات استاندارد و تولید واقعی با تولید پیش بینی شده فراهم گردد.

 

دایره ثبت اوقات کار:

وظیفه این دایره گرداوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هر یک از سفارشات مراحل تولید یا محصولات می باشد ،اطلاعات مربوط به اوقات کار صرف شده با استفاده دو کارت (کارت ساعت و کارت اوقات کار)

مشخص و ثبت و نگهداری میشود.

کارت ساعت (کارت حضور و غیاب):

این کارت ،حضور هر یک از کارکنان در کارخانه و ساعت شروع و خاتمه کار انان در هر روز و یا هر نوبت کار همچنین ساعات اضافه کاری را نشان میدهد.

 

کارت اوقات کار:

این کارت نشان دهنده اوقاتی است که کارگر برای ساخت و تکمیل هر سفارش صرف کرده است یا شامل اطلاعاتی در مورد نوع کار انجام شده

است یا این کار ابزار مناسبی است برای محاسبه و پرداخت پاداش کارگران

است.

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد :

برای محاسبه حقوق و دستمزد ،باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر ان از قوانین و مقررات مربوط (کار و بیمه های اجتماعی ،مالیات ...)اطلاع کافی داشت .برخی اطلاعات مربوط به دستمزد ،شامل ،مدت کارکرد ،حقوق پایه ،اضافه کاری ،حق نوبت کاری ،مرخصی استحقاقی ،پاداش ،کار اموزی ،اوقات تلف شده ،طرح های تشویقی ،

حق بیمه های اجتماعی ،سهم کار فرما ،بیمه عمر ،بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران میباشد،مساعدت و سایر می باشد ،

 

حقوق پایه :

حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی )و یا بوسیله عقد قرادادی که مغایر قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی)برای انجام یک

یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی ،روزانه،هفتگی ،و معمولا ماهانه پرداخت می شود.

 

ساعات کار عادی:

مطابق ماده 51 قانون کار ،ساعات کار عادی ،مدت زمانی است که کارگر نیرو ویا دقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار دهد .ساعت عادی کار کارگران نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

به موجب تبصره 1  ماده ماده 51 قانون کار ،کار فرما با تفوافق کارگران ،نماینده یا نمایندگان قانونی انها ،می توانند ساعت کار رادر بعضی از روزها ی هفته کمتر ازمیزان مقررو دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کنند به شرط انکه مجموع ساعات کار هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

ساعات کار اضافی :مطابق قانون کار اضافه کاری باید تابع شرایط زیر باشد.

الف)موافقت کارگر

ب)پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ت)ساعت کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد خاص با توافق طرفین

ج)روز جمعه :روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد 

می باشد کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار کننند،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

مطابق قانون کار از ساعت 6 بامدادتا ساعت 22 ،کار روز و از ساعت 22 -6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می شود اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود .کار مختلط محسوب می شود .که مطابق قانون به ان قسمت از کار که در شب انجام می شود35%مزد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .مشروط بر اینکه کارگر نوبت کار نباشد ،به موجب ماده 61قانون کار ،ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشبانه یا کارهای خطرناک و

سخت و زیان اور انجام می دهند،ممنوع است .

به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگران پرداخت می شود ،فوق العاده اضافه کاری گویند.

چنانچه اضافه کاری به علت اضافه تولید انجام شود،فوق العاده ان به حساب سربار کارخانه ،بدهکار می گردد،تا از طریق این حساب به تمام محصولات تولید شده اعم از اینکه در ساعات عادی یا ساعات اضافه کاری ساخته شده باشند به یک نواخت سرشکن گردد.

برای ثبت هزینه دستمزد و فوق العاده و فوق العاده اضافه کاری،به ازای جمع دستمزد ساعات کار عادی و دستمزد عادی ساعات اضافه کاری ،حساب کنترل کالا در جریان ساخت و به ازای فوق العاده اضافه کاری،حساب کنترل سربار ساخت،بدهکار می گردد.

در مقابل جمع دستمزد و فوق العاده اضافه کاری حساب کنترل حقوق و دستمزد بستانکار می گردد.

حساب کنترل کالادر جریان ساخت *

حساب کنترل سربار کارخانه         *

                                        کنترل حقوق و دستمزد *

ثبت دستمزد عادی و دستمزد اضافه کاری


نوبت کاری : در بسیاری از واحد های تولیدی ،به دلایل مختلف،کارگران بصورت نوبت کاری کار می کنند .مطابق ماده 55 قانون کار،کار نوبتی عبارت است کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبت های ان در صبح و یا عصر یا شب واقع می شود .

به کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند ،اگر نوبت کارش در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه نوبت کار او در صبح ،عصر ،شب ،قرارگیرد 15% ودر صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب

باشد 5/22% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت خواهد شد .ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید.

لیکن جمع ساعات کار در چهار هفته نباید از176 ساعت بیشتر باشد .

برای ثبت هزینه دستمزد وفوق العاده نوبت کاری به ازای دستمزد عادی و ساعات نوبت کاری ،حساب کالا در جریان ساخت و به ازای فوق العاده 

نوبت کاری حساب کنترل سربار ساخت بدهکار می گردنند در مقابل حساب کنترل حقوق دستمزد بستانکار می گردد.

 

حساب کنترل سربار کارخانه  ***

حساب کالا در جریان ساخت *** 

                           حساب کنترل حقوق و دستمزد ***

ثبت دستمزد و فوق العاده اضافه کاری

پاداش :

پاداش معمولا در پایان دوره مالی یا در پایان هر فصل به مناسبتهای مختلف

مبلغی به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و کارکنان پرداخت می شود .حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارگران ،معمولا در پایان هر سال بر حقوق و دستمزد توسط هیت دولت تعیین می گردد.اماهیت مدیره می تواند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده ،به همین عنوان به کارگران بپردازد .

از نظر حسابداری ،ثبت پاداش در حسابها به منظور تخصیص هزینه ها از اهمیت ویزه ای برخوردار است ،چنانچه مبلغ پاداش سالانه در اخرین ماه دوره مالی در حسابها منعکس شود.بهای تمام شده محصول در ان ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت به همین دلیل بهتر است مبلغ پاداش رادر طول دوره مالی به طور یکنواخت به محصولات دوره سر شکن گردد.لذا در ابتدای هر دوره مالی هنگام براورد بودجه دستمزد ،مبلغ پاداش سالانه بر اساس تجربیات سال گذشته پیش بینی میگردد.سپس پاداش ماهانه را محاسبه و به حساب کنترل حقوق دستمزد،بدهکار و به حساب ذخیره پاداش بستانکار

میگردد.

حساب کنترل حقوق و دستمزد ***

                         حساب ذخیره پاداش ***    

                 ثبت پاداش xماهبه حساب ذخیره پاداش

 

پاداش کارکنان قسمتهای مختلف بر حسب محل کارشان به حساب سربار ساخت ،سربار اداری تشکیلاتی یا سربار توزیع و فروش منظور می گردد بنابرین ،زمان ثبت لیست حقوق و دستمزد حساب سربار ساخت ،سربار    

اداری تشکیلاتی یا سربار توزیع و فروش معادل پاداش ماهانه ،بدهکار و حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می گردد.

     حساب کنترل ساخت                  ***

حساب کنترل سربار اداری تشکیلاتی ***

حساب کنترل سربار توزیع و فروش ***

                                 حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد ***

       

                    ثبت تسهیم پاداش ماه در حسابها

 

هنگام پرداخت تمام یا قسمتی از پاداش کارکنان

               

                                     ذخیره پاداش ***

                                                           بانک ***

                               ثبت پرداخت پاداش

متوسط حقوق پایه ماهانه کارگران تولیدی یک کار خانه 7200000 ریال است

مطابق پیش بینی ،در ابتدای دوره مالی پاداش سالانه 2 ماه متوسط حقوق پایه میباشد ،با فرض اینکه از سایر عوامل لیست حقوق و دستمزد صرف نظر شده باشد ،نحوه محاسبه پاداش

پاداش ماهانه             1200000  = 12  / 14400000 = 2  *7200000                                             

مرخصی استحقاقی :طبق ماده 64 قانون کار ،مصوب سال 1369 مرخصی

استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ،جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نمیشود .برای کار کمتر از یکسال ،مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود .معمولا مرخصی کارگران ،موجب تعطیل و یا توقف کار کار کارخانه  نمی گردد.ولی برخی واحد های تولیدی در شرایط خاص ،بنا به تصمیم مدیران و موافقت شورای کارگریبا مرخصی جمعی کارگران برای ندت معین،به تعطیل واحد تولیدی اقدام می نمایند .

 

 

روشهای هزینه دستمزد ایام مرخصی :

در بعضی از واحد های تولیدی ،دستمزد ایام مرخصی ،پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی ،یکجا ،به حسابهای سربار مربوطمنظور میشود

این نحوه عمل موجب می شود بهای تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بها به دو دلیل است.

1)مطابق قانون کار ،به کارگران ،در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود .به این ترتیب هر کارگر با انجام یازده ماه کار ،دوازده ماه حقوق دریافت میکند.

بنابرین ،هزینه ایام دستمزد مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود .این موضوع بهای تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

برای رفع اشکالاتی که توضیح داده شد  از روش ایجاد ذخیره برای دستمزد ایام مرخصی استفاده می شود.و بر اساس این روش ،در ابتدای هر دوره مالی

حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برای تمام دوره براورد می گردد،در پایان هر ماه که لیست حقوق دستمزد تهیه می شود .هزینه حقوق و دستمزد

ایام مرخصی سهم ان ماه نیز محاسبه شده و به حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد ثبت می شود .

حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد    ***

                              حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی    ***

      ثبت ذخیره دستمزد ایام مرخصی

ضمنا هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم و

 یا غیر مسقیم در تولید کار می کند .به حساب کنترل سربار ساخت و کارکنانی که در قسمت های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش مشغول به کار باشند به ترتیب به حساب کنترل سربار اداری و کنترل سربار توزیع و فروش ،بدهکار می شود .در مقابل،حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد را بستانکار می کنند.

در روش دیگر ،هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان مستقیم تولید را به حساب کنترل کالا در جریان ساخت ،بدهکار می نمایند ولی منظور کردن

این هزینه به حساب کنترل سربار ساخت متداولتر است .

 

حساب کنترل سربار ساخت           **

حساب کنترل سربار اداری و فروش**

حساب کنترل سربار توزیع و فروش**       

                                  حساب کنترل حقوق و دستمزد **

     ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان مربوط به ماه

 

زمان پرداخت دستمزد ایام مرخصی به کارکنان:

حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی   **

                                               بانک    **

طرحهای تشویقی دستمزد :در واحد های تولیدی ،محاسبه و پرداخت دستمزد به یکی از روشهای روز مزد ،کارمزد و با استفاده از طرحهای تشویقی انجام می شود.

درکثر طرحهای تشویقی یک حداقل دستمزد ساعتی به کارگر پرداخت

 می شود تا تولیدش به میزان تعیین شده (استاندارد) برسد .در صورتیکه تولید محصول از میزان استاندارد تجاوز نمایدکارگر مشمول طرح تشویقی خواهد شد.

طرحهای تشویقی معمولا در کارخانه های که دارای کارگران زیاد و تولید انبوه باشد به اجرا گذارده می شود .طرحهای تشویقی بر اساس قراردادی است که بین کارگران و کار فرما منعقد می گردد.

 

بارز ترین مشخصه های یک طرح تشویقی در خط تولید :

1)طرح تشویقی باید با وضعیت و شرایط تولید مناسب باشد بطوریکه کارکنان

بتوانند در ان شرایط بازده تولیدی خود را افزایش دهند

2)استانداردها باید مناسب و واقع بینانه تعیین شوند. بطوریکه بتوانند با تلاش و کوشش بشر تولید را افزایش داده از استانداردهای تعیین شده عبور نمایند تا در نتیجه افزایش تولید موفق به پاداش طرح گردد.

3)میزان پاداش باید به نسبت بازده تولید مازاد بر استاندارد تعیین شود.    

4)طرح تشویقی باید طوری برنامه ریزی شود که همزمان با پرداخت دستمزد پاداشهای مربوط به طرح نیز پرداخت شود.

اهداف طرحهای تشویقی دستمزد:

1)اعمال کنترل بیشتر بر هزینه های دستمزد از طریق یکنواخت کردن هزینه های هر واحد محصول تکمیل شده

2)تشویق کارکنان به تولید بیشتر به منظور کاهش بهای تمام شده محصول که موجب افزایش درآمد آنان نیز خواهد شد.

3)طرحهای تشویقی موجب افزایش تولید طی دوره می گردد. که نتیجه آن کاهش بهای تمام شده محصولات به علت کاهش سهم هزینه های ثابت یک محصول از کل هزینه های ثابت کارخانه می باشد.

 

انواع طرح های تشویقی دستمزد :

1)طرح پارچه کاری مستقیم  2)طرح پاداش صد در صد

 3)طرح پاداش دسته جمعی

در طرح پارچه کاری مستقیم ،به کارگرانی که تولیدشان کمتر از میزان استاندارد تعیین شده در ساعت باشد،حداقل دستمزد ساعتی پرداخت خواهد

شد و کارگرانی که میزان تولیدشان در ساعت از استاندارد تعیین شده بالا رود مشمول طرح گردیده ،دستمزد بیشتری دریافت می نماید.

برای اجرای طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم ،ابتدا زمان و حرکت لازم برای ساخت قسمتهای مختلف یک واحد محصول ،بوسیله دایره زمان سنجی و میزان تولید استانداردمحصول در ساعت به وسیله مهندسی تولید محاسبه

میگردد.پس دستمزد هر کارگر با توجه به میزان تولید و نرخ ساعتی دستمزد

محاسبه و پرداخت می گردد.

طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم ، زمانی موثر است که کارگران بتوانند با استفاده از امکانات موجود در کارخانه میزان تولید خود را افزایش دهند چنانچه تولید از طریق ماشین انجام شود ،افزایش تولید از عهده کارگران خارج است .و طرح فوق کاربرد ندارد.

طرح تشویقی پاداش صد در صد یکی دیگر از طرحهای تشویقی دستمزد میباشد که متناسب با ساعات کار استاندارد است برای استفاده از این طرح

باید زمان استاندارد برای تولید یک واحد محصول یا ساخت سفارش بوسیله مهندسی تولید تعیین شود .

 

طرح تشویقی پاداش دسته جمعی :

در بیشتر واحد های تولیدی ساخت محصول بصورت دسته جمعی انجام

 می شود. وقتی تشویقی به گروه تعلق می گیرد که به علت تولید بیش از استاندارد بوده که باید بین تمام اعضای گروه با در نظر گرفتن نرخ پایه دستمزد هر یک از کارگران تقسیم گردد.

استفاده از طرح تشویقی دسته جمعی مزایایی به شرح زیر خواهد داشت:

1)موجب می شود که ضایعات تولید به حداقل برسد

2)سبب کاهش تاخیر و غیبت کارگران می گردد

3)باعث همکاری بیشتر افراد گروه با یکدیگر خواهد شد

4)کار های دفتری مربوط به تهیه لیست حقوق و دستمزد را نسبت به طرحهای تشویقی انفرادی کاهش  می دهد

5)هزینه سرپرستی واحد های تولیدی راتقلیل میدهد

 

کار اموزی :

از هر نوع امو زشی که برای ارتقاع سطح مهارت و دانش کارکنان انجام

 می گیرد.کار اموزی ممکن است برای کارکنان جدید الاستخدام باشد که در این صورت نقش موثری در انجام امور جاری ندارند.بنابرین ،هزینه های این نوع اموزش به عنوان هزینه های سرمایه ای تلقی می شود.

در اکثر مواقع ،به کارکنان ضمن انجام خدمت اموزشی داده می شود،که به اموزش ضمن خدمت مرسوم است .در این صورت ،درصدی از حقوق و دستمزد که در مدت اموزش ضمن خدمت به کارکنان پرداخت میشود

بر حسب مورد ،به عنوان دستمزد مستقیم و قسمتی از حقوق و دستمزد به اضافه هزینه های کار اموزی ،به عنوان دستمزد غیر مستقیم طبقه بندی

 می شود .

اوقات تلف شده : مطابق قانون کار ،هر کارگر موظف به انجام 44 ساعت کار در هفته می باشد.ارجاع کار به کارگر توسط کار فرما صورت می گیرد.

چنانچه کارگر به دلایل غیر موجه از انجام کار خوداری نماید ،حق دریافت

دستمزد را نخواهد داشت ولی اگر کارگر اماده انجام کار باشد ،کار فرما به دلایل مختلف قادر به ارجاع کار به او نباشد ،کارگر استحقاق دریافت دستمزد را خواهد داشت . در این صورت ،دستمزد در مقابل کار انجام نشده پرداخت

و موجب افزایش غیر منطقی هزینه ها می گردد.

دستمزد مدتی که به علت عدم ارجاع کار به کارگر پرداخت می گردد،.

هزینه اوقات تلف شده خواهد بود.

مهم ترین دلایل مربوط به اتلاف وقت: 1)خرابی ماشین الات 2)نرسیدن به موقع مواد به کارخانه یا به قسمت تولید 3)قطع جریان برق 4)استفاده از مواد نامرغوب و غیره...

دستمزد اوقات تلف شده اگر چه جزء هزینه های مستقیم تولید است ،ولی

امروزه با توجه به دلایل اوقات تلف شده این هزینه را در حساب یا حسابهای مخصوص نگهداری می کنند و به حساب سربارکار خانه منظور می نماید .

هزینه دستمزد اوقات تلف شده، و به حساب سربار ساخت بدهکار و به حساب

کنترل حقوق دستمزد کار خانه بستانکار می گردد

حساب کنترل کالا در جریان ساخت***

حساب کنترل سربار کارخانه        ***

                               حساب کنترل حقوق و دستمزد ***

                 

                ثبت هزینه دستمزد اوقات تلف شده در حسابها

 

تنظیم لیست حقوق و دستمزد:

دایره حسابداری ،معمولا در پایان هر پانزده روز و یا در پایان هر ماه ،به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید .لیست حقوق و دستمزد از قسمت های مختلف تشکیل شده است که هر قسمت بر اساس قانون کار و با توجه به اطلاعات گرداوری شده از دایره کار گزینی،دایره

حضور وغیاب ،دایره ثبت اوقات به کار و کارت های مربوط ،و همچنین قرارداد های که کار فرما با کارگران منعقد نموده تکمیل می گردد.

فرم لیست حقوق و دستمزد ،استاندارد نیست و به نحوه فعالیت موسسه تولیدی و قرداد های منعقد شده بین کارگران و کار فرما بستگی دارد.

 

کسور حقوق و دستمزد :

دایره حسابداری ،موظف است در تنظیم هر لیست حقوق و دستمزد ،با توجه به مصوبات قانونی یا بر اساس توافق بعمل امده با کارگر ،مبالغی را تحت عنوان کسور حقوق و دستمزد ،از حقوق و دستمزد کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید ،این مبالغ شامل کسور قانونی و کسور توافقی می باشد .

کسور قانونی ،عبارت از وجوهی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه های قانونی ،باید از دسمزد کارگران

کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید .کسور قانونی شامل :مالیات حقوق و دستمزد ،حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر و بدهی کارگر به صندوق اجرا می باشد .

 

مالیات حقوق و دستمزد :مطابق قانون ،کارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست دستمزد ،مبلغ مالیات متعلق را با توجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده ،از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد ،حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست خواهد بود ،در صورت تاخیر در پرداخت ان ،جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق خواهد گرفت

حق بیمه های اجتماعی:     

 حق بیمه های اجتماعی کارگران جمعا معادل 30% حقوق و دستمزد ناخالص است که 7% ان به وسیله کارگر ،20%توسط کارفرما و 3%باقی مانده از طرف دولت تامین میگردد.

به موجب قانون ،کارکنانی که حق بیمه اجتماعی خود را  پرداخت نموده باشند .حق استفاده از مزایای قانونی بیمه را خواهد داشت

برخی از مزایای بیمه های تامین اجتماعی عبارتند از :

1)بیمه درمانی و دریافت مستمری (از کارافتادگی ،بازنشتگی ،فوت )

حق بیمه سهم کارگر که معادل 7%دستمزد ناخالص و یکی از عوامل کسور دستمزد است .باید هنگام تنظیم لیست توسط کارفرما از دستمزد او کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود .بنابرین سهم کارگر بابت حق

 بیمه های تامین اجتماعی هزینه ای برای کارفرما محسوب نمی شود

حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما معادل 20%دستمزد ناخالص است که کارفرما باید هنگام تنظیم لیست،علاوه بر دستمزد محاسبه کند وهمراه حق بیمه سهم کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.این مبلغ جزءکسور دستمزد محسوب نمی شود .بنابرین ،به عنوان یکی از اقیام هزینه در گروه هزینه های غیر مستقیم (سربار)طبقه بندی می شود .

کارفرما باید حداکثر 20 روز پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد ،یک نسخه از ان را به انضمام چکی معادل معادل مبلغ حق بیمه سهم  کارگر وکارفرما،به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نماید .در غیر اینصورت مشمول جریمه دیر کرد خواهد شد.

به موجب قانون کار فرما موظف است زمان تنظیم لیست معادل 3%

حقوق و دستمزد کارکنان را علاوه بر دستمزد به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه و به صندوق بیمه بیکاری واریز منماید .حق بیمه بیکاری نیز مانند حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما یکی از اقلام هزینه سربار محسوب

 می شود .

 

صندوق اجرا(اجرائیات ):یکی از عوامل مربوط به کسور حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق اجراست

اجرائیات ،به مبلغی گفته می شود که طبق قانون یا به موجب احکام صادره از سوی مراجع قانونی باید توسط کارفرما از حقوق کارگرکسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.

بعضی از دلایل صدور احکام مبنی برکسر مبلغی از حقوق کارگر توسط دادگاهای صالحه،عبارت است از: عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و تسلیم شکایت طلبکار به دادگستری برای وصول طلب مورد بحث ،محکوم شدن کارگر به پرداخت غرامت بر اساس شکایت کارفرما
+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 19:44 توسط مهدی |